MADDE1: GENEL KOŞULLAR

İşbu araç kiralama sözleşmesinin tarafları aracı kiralayan KİM GARAGE3507 ile kiracı…………………………………..

……………………………………………………………. arasında aşağıdaki hükümler çerçevesinde imza edilmiştir. İşbu sözleşme ve ekleri bir bütün teşkil etmekte olup, taraflar arasında imza edilebilecek başkaca sözleşme ile her türlü reklam, broşür veya sözlü beyan ve taahhütlerden öncelikli olarak uygulanır ve hüküm ifade eder. Is bu sözleşme sekiz(8) sayfa ve iki nüshadan oluşmaktadır.

A- KİM GARAGE3507 mülkiyetinde bulunan araç aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla kiracıya

önceden saptanan süre için verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla, ilgili belgeler (trafik ruhsatnamesi, haritalar) ve

araç teslim protokolünde belirtildiği şekilde teslim alındığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya

varıldıysa belirlenen yerde veya KİM GARAGE3507’ın talebi halinde daha erken tarihte tüm alet, aksesuar, lastikleri ile

birlikte vereceğini kabul etmiştir. Araç teslim edilmeden gözle görülebilen mevcut hasarlar (çizik, yırtık vs ) aracın içindeki

çalışır haldeki tüm donanım (teyp-klima- kalorifer- buzdolabı – tente – geri görüş kamerası, hidrofor, dolu yakıt deposu,

boş pis su deposu, temiz tuvalet, mutfak gereçleri, dolu LPG tüp, ocak, vs), ekstra olarak talep edilen tüm gereçler (masa,

sandalye vs) kiracı ile yazılı bir protokol ile imzalanıp tespit edilir. Kiracı, aracı teslim almış olduğu koşullarda teslim

edeceğini kabul etmiştir. Aksi durumda kiracı KİM GARAGE3507 ’in almış olduğu depozitodan kesinti yapacağını kabul

eder. Depozito tutarını aşan tutarlar için kiracı bu tutarı ödemekle yükümlüdür.

B-Kiracı sürücü ile ilgili olarak aşağıda sayılan durumlarda hiçbir şekilde aracın kullanılmayacağını öncelikle kabul eder. 1- İşbu sözleşmede belirtilen şahıs/şahıslar dışında başka bir

2- Ehliyetsiz veya ehliyet sınıfı yetersiz sürücü tarafından, 3- Alkollü veya her türlü uyuşturucu etkisi altındaki sürücüler tarafından 4- Ehliyeti son 1 yılda iptal edilmiş veya resmi makamlarca el konulmuş sürücü tarafından, 5- Sürücü ad, yaş, adres ve ehliyet bilgilerinde sahtelik bulunan sürücüler tarafından, 6- Aracı ve içindeki donanımı teknik koşullara uygun olarak kullanamayan sürücüler ve yolcular tarafından

. C-Kiracı aracın aşağıdaki şekillerde kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

1.Gümrük yasaları, T.C. Kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri

kanuni işlerde.

2-KİM GARAGE3507 ’ın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde,

itilmesinde veya yüklenerek taşınmasında.

3.Yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda. 4-Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya

taşımasında aracın yüklü hali yolcular ve sürücü dahil 3.5 tonu geçemez. 5-Her ne olursa olsun ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşımada. 6-KİM GARAGE3507 ’ın yazılı muvafakati olmadıkça herhangi bir hayvan taşımasında,

 

D-Sözleşmenin düzenlediği sırada kiracının 28 yaşını doldurmuş, 75 yaşını aşmamış ve en az 1 yıllık TC ehliyeti ya

da uluslar arası ehliyetini göstermesi gerekmektedir.

E-Kiracı, aracı şehir içinde ve dışında güvenliği sağlayacak biçimde kapalı veya kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. F-Kiracı, aracı KİM GARAGE3507 ’a teslim anında, araca ait resmi belgeleri (ruhsatname ve plakalar) iade etmediğinde

bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak

giderleri ödemekle yükümlüdür. G-Aracın, herhangi bir olay nedeni ile kiracının kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca müsadereleri veya el

koyması halinde yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kira bedeli

KİM GARAGE3507 tarafından kiracıdan alınır. H-Kiracı, uzun süreli kiralamalarda kira süresi içinde aracın gerekebilecek periyodik bakımını(yağlama, yağ değişme v.s.)

yaptıracak ve masrafları, KİM GARAGE3507 adına aldığı faturalar karşılığında kendisine iade edilecektir. Doğal kullanım,

aşınma ve eskime sonunda yapılacak tamirat yedek parça değiştirme masrafları KİM GARAGE3507 ’a aittir. Buna

karşılık mutat olmayan bir kullanma ve donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer taşıma harcamaları

kiracıya ait olup, KİM GARAGE3507aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edilebilecektir.

Gerekebilecek onarımlar KİM GARAGE3507 ’a bildirilecek veKİM GARAGE3507 ’in onayı ile belirtilen serviste onarım

yaptırılacaktır, onarım bedelini kiracı ödediği durumlarda, KİM GARAGE3507 adına düzenlenmiş detaylı onarım faturaları

kiracıya ödenecektir. I- Kiracı aracın lastik basınç kontrolünü ,fren kontrolünü, yağ kontrolünü, aydınlatma kontrolünü günlük olarak yapacaktır.

J-Kiracı, aracı ve içindeki ekipmanları düzgün ve dikkatli bir şekilde teknik koşullara uygun şekilde kullanacaktır. K-Kiracı, pis su deposunu ve tuvaleti uygun yerlerde ve uygun koşullarda boşaltacaktır. Araca ve çevreye zarar

vermeyecektir. L-Aşağıdaki haller sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmiş olup, doğacak zararlardan kiracı sorumludur

1-Aracın kilitsiz veya anahtar içinde olacak şekilde bırakılması 2-Araç anahtarının sürücünün kontrolü dışında veya güvenli olmayan şekilde bırakılması nedeniyle araç anahtarının ele

geçirilmesi; 3-Aracın ihmal sonucu kısmen veya tamamen suyun içine girmesi,

4-Araç lastiklerinin doğal aşınma dışında zarar görmesi; 5-Araç yakıt, su, yağ seviyesinin yetersiz kalması ile acil önlem ve müdahalenin yapılmaması veya araçta bilinen veya

bilinmesi gereken arızanın KİM GARAGE3507 ’a zamanında bildirilmemesi ; 6-Araç içinin kaza hariç olmak üzere, dikkatsiz kullanım sonucu zarar görmesi;

M-Yakıt ücreti kiracıya aittir. Kiracı, dolu teslim aldığı yakıt deposunu dolu olarak teslim edecektir. Her türlü otoban,

köprü, park ücretleri ile kiralama dönemi içindeki trafik cezaları kiracıya aittir. N-Kiracıya veya bir başkasına ait aracın içinde veya üzerinde bırakılan her hangi bir malın kaybından veya

hasarlanmasından, bunlarla ilgili masraflardan KİM GARAGE3507 sorumlu değildir. O-Bir günlük kira 24 saatlik süredir, haftalık veya aylık süresi 7 gün veya 30 gün üzerinde hesap edilir. P-KİM GARAGE3507, bir sebep göstermek ve tazminat ödeme durumunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman

feshedebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir. R-Kiracının araç değişiklik talebi KİM GARAGE3507 ’in onayı ile mümkündür. Araç değişikliği nedeni ile KİM GARAGE3507

kiracıdan ek ücret talep edebilir. S-Her koşulda kiracı sebebiyet verdiği kaza ve zararlar neticesinde KİM GARAGE3507 aleyhine açılabilecek

davalarda, gerekebilecek belge temini, tanıklık gibi yükümlülüklerini yerine getirecek, gerektiği takdirde

KİM GARAGE3507 ’ ın üçüncü şahıslara karşı sahip olduğu tazminat haklarının takibinde vekalet vermek, dava ve rücu

hakkını temlik etmek zorundadır. T-KİM GARAGE3507 ’ ın yazılı izni olmaksızın, araçlar yurt dışına çıkarılamaz. U-Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir ve temlik

veya terhin edemez ve bunları KİM GARAGE3507 ’a zarar verecek biçimde kullanamaz.

MADDE 2 : YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK İşbu sözleşme nedeniyle kiracı ile KİM GARAGE3507 arasındaki anlaşmazlıklarda Antalya mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olup, uyuşmazlıkların Türk hukukuna göre çözümleneceğini taraflar kabul eder.

MADDE 3 : TEBLİGAT ADRESİ : Kiracı, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarla ilgili olarak kendisine tebliğ edilecek her türlü ihtar, dava dilekçesi, v.b yazışmalar için e-devlet üzerindeki adres bilgilerini yazılı olarak bildirecek, adres değişikliğinde yeni adres bilgilerini KİM GARAGE3507 ’a yazılı olarak bildirmediği sürece, sözleşmede yazılı adresin tebligat adresi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4 : ARACIN TESLİMİ : A-Kiracı, aracı araç teslim protokolünde belirtildiği şekilde teslim etmek zorundadır. B-Kiracı, araç içinde sigara içilmeyeceğini taahhüt eder. Kiracı, aracı temiz bir şekilde (tuvalet kaseti bos olacaktır.) teslim

etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, 200 Euro temizlik ücreti tahsil edileceğini kabul eder. C-Kiralanan süreden daha erken sürede aracın teslimi kiracıya ücret iadesi hakkı sağlamaz. D-Belirlenen yer dışında aracın teslimi ancak KİM GARAGE3507 ’ın izni ve 1,5 Euro/km. ek ücret ödenmesi ile mümkündür. E-KİM GARAGE3507 ’ın izni olmadan belirlenen gün ve zaman dışında aracın teslimi halinde saat başı 50 Euro ek ücret

alınacaktır. F-KİM GARAGE3507 haberdar edilerek onayı alınmadan, belirlenen yer ve tarihte aracın teslim edilmemesi halinde,

KİM GARAGE3507 ’ın çalıntı araç ihbar hakkını kullanacağını kiracı kabul eder.

MADDE 5: ÖDEME Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihteki geçerli tarifeye göre, kiracı, KİM GARAGE3507 ’a toplam kiralama tutarının 200 Euro’luk kısmını avans olarak rezervasyonda, kalan kısmını kiralama tarihine 30 gün kalana kadar ödemelidir. Toplam tutar ödendikten sonra kiracıya rezervasyon numarası verilecektir. Kiracı bu numara ile gelip kiralayacağı aracı teslim alacaktır. Kiracı, aracı teslim alırken 2500TL depozito bırakır. Aracı geri iade ederken sözleşme koşullarını ihlal eden bir durum yoksa depozito kiracıya iade edilir. Depozito kredi kartı mail-order talimatı veya nakit olarak alınacaktır. Visa-Mastercard kabul edilecektir. Kiracı, KİM GARAGE3507 onayı ile ve 48 saat önceden ödenmesi koşulu ile günlük kira ücreti üzerinden kira süresini uzatabilir.

MADDE 6: REZERVASYON İPTAL VE TARİHLERDE DEGİŞİKLİK YAPILMASI KOŞULLARI Rezervasyon iptal ücretleri aşağıdaki gibidir; A-Araç kiralama tarihine 30 gün kalana kadar yapılacak iptallerde sadece 200 Euro avans bedelidir, B-Araç kiralama tarihine 29 -14 gün kalana kadar yapılacak iptallerde : Toplam kiralama bedelinin %25’idir

(minimum 350 Euro) C-Araç kiralama tarihine 13 -7gün kalana kadar yapılacak iptallerde: Toplam kiralama bedelinin %50’sidir

(minimum 350 Euro) D-Araç kiralama tarihine 6 -1 gün kalana kadar yapılacak iptallerde: Toplam kiralama bedelinin %75’idir E-Araç kiralama tarihinde yapılacak iptallerde : Toplam kiralama bedelinin %100’üdür.

 

Kiracı, rezervasyon yaptırdığı araçla ilgili olarak kiralama tarihinde yapacağı değişikliği ilk kira başlangıç tarihinden 14 gün öncesine kadar KİM GARAGE3507 ’a bildirir ve kiralama tarihini, KİM GARAGE3507 ’a uygun olan başka bir tarihle değiştirebilir. Aksi durumda rezervasyon iptal koşulları uygulanır.

 

 

 

MADDE 7: SİGORTA KİM GARAGE3507 araçlarını Kara Yolları Trafik Yasası uyarınca “Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası” ile sigortalamıştır. Herhangi bir kaza ya da hasar durumunda kiracının A-Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlar ile birlikte (şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında

jandarma vb. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptı ile şehir isim ve adresi ile

benzeri belgeleri hazırlayan kiracı, KİM GARAGE3507 ’ı anında haberdar etmesi gerekir. Yaralamasız olan küçük çaptaki

hasarlarda, güvenlik kuvvetlerinin kaza yerine gelmemesi halinde, TSRSB tarafından düzenlenmiş olan anlaşmalı tutanak

ile zabıt düzenlenecektir. B-Sürücü, kaza halinde sürücüye ait alkol raporunu almakla yükümlüdür. C-Maddi hasar söz konusu olduğu durumlarda, kiralık aracın Sigortanın karşılamadığı hasarlar ile lastik, far, cam hasarları

her durumda kiracıdan tazmin edilir. Ayrıca aracın kaza nedeni ile onarımda kaldığı süre, anlaşma yapılan günlük

fiyattan onarım süresince faturalandırılır. D-Sigorta tarafından karşılanmayan zarardan kiracı sorumludur. E-Kiracı, 3. Şahıslara kaza neticesinde verilecek maddi-bedeni zararlardan, trafik sigortası ve ihtiyari mali mesuliyet sigortası

teminatları üzerindeki meblağdan sorumludur. Meydana gelen zararın trafik veya ihtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı

haricinde kalması halinde, kiracı doğacak zararın tümünden sorumludur. F-Sürücünün alkollü, uyuşturucu etkisi altında olması nedeniyle ehliyetsiz olması veya araçta istiap-yük haddinin

aşılmasından dolayı sebebiyet verdiği kazalarda, sigortacının 3. şahıslara ödediği zararları rücu’ en talep etmesi halinde,

kiracı sigortacının talep ettiği tazminatı ödemekle yükümlüdür. KİM GARAGE3507 yukarıdaki nedenlerle sigortacıya

tazminat ödemek zorunda kalırsa, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

MADDE 8: YÜKÜMLÜLÜK KISITLAMASI KİM GARAGE3507 kiracıya öngörülemeyen bir nedenle araç veya alternatif araç veremediği durumlarda sadece toplam kira bedelini ve depozito tutarını iade etmekle yükümlüdür. Taahhüt edilen özellikleri içermeyen alternatif araç verilmesi durumunda oluşabilecek fiyat farkı kiracıya iade edilir. Kiralama süresi içinde kiracının sebep olduğu durumlar dışında aracın hareketini ve kullanımını engelleyen mekanik arıza durumlarında KİM GARAGE3507 kiracıya kalan sürenin tutarını geri ödeyecektir. Mekanik arıza durumunda kiracıya alternatif araç verilmesi halinde, anlaşmada söz konusu olan aracın özelliklerinden kaynaklanan fiyat farkı kiracıya iade edilir. Kiracı her koşulda KİM GARAGE3507 ’dan herhangi bir yol ve konaklama bedeli talep etmeyecektir.

KİRACI

 

Tarih :

Rezervasyon no :

Araç Plaka :

Adı Soyadı :

TC kimlik no :

İmza :

 

 

SÜRÜCÜ

 

Adı Soyadı :

 

Ehliyet no :

TC kimlik no :

 

İmza :

Puan Verin!